หน้าหลักบัณฑิต
  ตอบแบบสอบถาม
  แก้ไขการตอบแบบสอบถาม
  พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม
  คู่มือการใช้งาน
   
  ที่มาของโครงการ
  วัตถุประสงค์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ติดต่อเรา
  ออกจากระบบ

## ที่มาของโครงการ ##

      ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำเสนอแผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Roadmap) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมมีมติให้อนุมัติและมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการเพื่อบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Network Infrastructure) และผลักดันให้เกิดการบริการของภาครัฐในลักษณะ e-Services ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามเป้าประสงค์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดตั้ง “สำนักงาน EGA” ขึ้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแลและรับผิดชอบงาน e-Government ของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการให้บริการของภาครัฐในลักษณะของ e-Services

       สำหรับการพัฒนาระบบบริการของภาครัฐในลักษณะ e-Services นี้ จะมุ่งสู่การพัฒนาและส่งเสริมแต่ละกรม ให้มีระบบ บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย 1 บริการ โดยในระยะแรกของการดำเนินการนี้จะมีหน่วยงานระดับกรมที่เข้าร่วมโครงการ และจะพิจารณาคัดเลือกบริการภาครัฐที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ (Impact Factor) ไม่น้อยกว่า 200,000 รายต่อปีขึ้นไป สามารถพัฒนาให้เป็นระบบบริการ ภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจะผลักดันให้มีระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยปีละ 15 บริการ ในปีต่อ ๆ ไป

       เพื่อให้ระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความประสงค์ จะพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบการจัดหางานของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการในลักษณะ e-Services เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการหางานทำของบัณฑิตและความต้องการด้านแรงงาน สำหรับผู้ประกอบการ ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน