หน้าหลักบัณฑิต
  ตอบแบบสอบถาม
  แก้ไขการตอบแบบสอบถาม
  พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม
  คู่มือการใช้งาน
   
  ที่มาของโครงการ
  วัตถุประสงค์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ติดต่อเรา
  ออกจากระบบ

## ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ##

1. ประเทศไทยมีความชัดเจนในผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา  ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละช่วงการผลิต (ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา)

2. สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของสังคม ภาคเอกชนและตลาดแรงงาน

3. สังคม ภาคเอกชน และตลาดแรงงาน สามารถวางแผนการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีข้อมูลกำลังคนที่ถูกต้อง และรวดเร็ว

4. ประชาชนสามารถทราบความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังการผลิตบัณฑิตของประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว