หน้าหลักบัณฑิต
  ตอบแบบสอบถาม
  แก้ไขการตอบแบบสอบถาม
  พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม
  คู่มือการใช้งาน
   
  ที่มาของโครงการ
  วัตถุประสงค์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ติดต่อเรา
  ออกจากระบบ

## วัตถุประสงค์ของโครงการ ##

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดหางานของบัณฑิตผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลความต้องการแรงงานบัณฑิตของผู้ประกอบการ

3. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานประเทศ