สำหรับหัวหน้างานผู้ใช้งานบัณฑิตเป็นผู้ประเมิน
พิมพ์เอกสารแบบสอบถามสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน